Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Schrijf u hier online in voor de film Kruimeltje

BELANGRIJK: Lees eerst deze tekst voordat u dit formulier digitaal voor akkoord verstuurt

REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE B.V. gaat ervan uit dat u kennis hebt ­genomen van de volledige inhoud van het Prospectus vastgesteld op 1 februari 2019 inclusief Bijlagen, alvorens dit formulier te ondertekenen. Wij raden u uitdrukkelijk aan uw individuele situatie met uw eigen (belasting)adviseur door te nemen en advies in te winnen over de (juridische en fiscale) aspecten van participeren in de Maatschap.

1. Door ondertekening van dit ­formulier verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van de Maatschap, zoals vastgelegd in de maatschapsovereenomst (Bijlage 1 bij dit Prospectus). Door ondertekening verklaart u dat u zich bewust bent dat uw deelname in de Maatschap geëffectueerd wordt door een daartoe strekkend besluit van de vergadering van vennoten dat schriftelijk aan u zal worden meegedeeld.

2. Door ondertekening van dit ­formulier verklaart u dat u zorg zult dragen voor inschrijving als maat in de Maatschap bij de Kamer van Koophandel.

3. REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen:

a.inschrijvingen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen;
b.de inschrijftermijn eerder te sluiten of te verlengen;
c.geheel of gedeeltelijk af te zien van plaatsing van Participaties in de Maatschap.

4. Op de door u verstrekte persoons­gegevens is de Algemene ­verordening gegevensbescherming van toepassing. De Managing Partner zal ervoor zorgdragen dat persoonlijke gegevens ­vertrouwelijk worden behandeld. De Managing Partner zal uw persoons­gegevens uitsluitend verwerken en aan ­derden ter beschikking stellen voor de uitvoering van de ­Maatschapsovereenkomst. Uw naam en woonplaats zullen worden vermeld op een lijst van Participanten in de Maatschap die wordt verstrekt aan alle participanten. Deze lijst is alleen bedoeld u te informeren over de identiteit van uw mede-Participanten. U mag de lijst niet voor andere doelen gebruiken en dient deze geheim te houden. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit voor de hiervoor beschreven doelen noodzakelijk is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden aan de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel verstrekt. Voorts kan EuroGroei Films B.V. uw gegevens gebruiken voor het aanbieden van nieuwe proposities.

5. Ondergetekende zal het verschuldigde bedrag voor het aantal Participaties binnen tien werkdagen na dagtekening van de bevestiging van gunning van de Participaties overmaken op bankrekening­nummer NL09SNSB0871585057 t.n.v. Stichting Trust EuroGroei.

Ondergetekende verleent onherroepelijk volmacht aan REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE B.V. om voor en namens ondergetekende over te gaan tot het ondertekenen van een akte tot het ­aangaan van een stille maatschap en toetreding tot die maatschap één en ander conform Bijlage 1 van het Prospectus en voorts alle documenten te tekenen en alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig mochten blijken voor het aangaan van en toetreden van ondergetekende tot de Maatschap.

Ondergetekende verleent onherroepelijk volmacht aan REP NUTS BOLTS ­KRUIMELTJE B.V. om mede voor en namens ondergetekende de hierna te noemen (rechts)handelingen te verrichten:

1. het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 van de Maatschapsovereenkomst;
2. het aangaan van overeenkomsten en verplichtingen betreffende de ontwikkeling, financiering, productie en exploitatie van KRUIMELTJE;
3. het verkopen en leveren van aan de Maatschap toekomende rechten aan REP NUTS BOLTS KRUIMELTJE B.V. of een derde in het kader van de staking van de activiteiten van de Maatschap.

Ondergetekende verklaart zich voorts gebonden aan reeds door en/ of ten behoeve van de Maatschap afgesloten overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, financiering, productie en exploitatie van KRUIMELTJE, waaraan hij voor zover nodig alsnog rechtstreeks gebonden zal worden.

Deelname is mogelijk in participaties van € 5.000. Geen emissiekosten. Let op. Beperkt aantal participaties!