Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Schrijf u hier online in voor de serie KEIZERSVROUWEN

BELANGRIJK: Lees eerst deze tekst voordat u dit formulier digitaal voor akkoord verstuurt

INSCHRIJFFORMULIER voor deelname in de maatschap ten behoeve van de productie van KEIZERSVROUWEN (hierna de Maatschap) Om in te schrijven op twee of meer Participaties ad € 5.000 dient u dit formulier na invulling, parafering per pagina en ondertekening samen met een getekende goed leesbare kopie legitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) per post te zenden aan: Keizersvrouwen Production B.V. p/a EuroGroei Films, Antwoordnummer 60627, 5000 WB TILBURG. Indien mogelijk verzoeken wij u dit formulier ook te scannen en mailen naar info@eurogroeifilms.nl of te faxen naar 013-5430948. De inschrijvingsperiode is geopend op 30 juli 2018. Inschrijving blijft mogelijk tot 1 januari 2019 17:00 uur of zoveel eerder of later als de inschrijving wordt gesloten. Inschrijvingen zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. Keizersvrouwen Production B.V. gaat ervan uit dat u kennis hebt genomen van de volledige inhoud van het Prospectus vastgesteld op 30 juli 2018 inclusief Bijlagen, alvorens dit formulier te ondertekenen. Wij raden u uitdrukkelijk aan uw individuele situatie met uw eigen (belasting)adviseur door te nemen en advies in te winnen over de (juridische en fiscale) aspecten van participeren in de Maatschap. 1. Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van de Maatschap. Ondergetekende is zich bewust dat zijn/haar deelname in de Maatschap geëffectueerd wordt door een daartoe strekkend besluit van de vergadering van vennoten dat aan ondergetekende schriftelijk zal worden meegedeeld. 2. Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met – en draagt u zorg voor inschrijving als maat in de Maatschap bij de Kamer van Koophandel 3. Keizersvrouwen Production B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen: a. inschrijvingen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen; b. de inschrijftermijn eerder te sluiten of te verlengen; c. geheel of gedeeltelijk af te zien van plaatsing van Participaties in de Maatschap. 4. Op de door u verstrekte persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. De Managing Partner zal ervoor zorgdragen dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De Managing Partner zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken en aan derden ter beschikking stellen voor de uitvoering van de Maatschapsovereenkomst. Uw naam en woonplaats zullen worden vermeld op een lijst van Participanten in de Maatschap die wordt verstrekt aan alle participanten. Deze lijst is alleen bedoeld u te informeren over de identiteit van uw mede-participanten. U mag de lijst niet voor andere doelen gebruiken en dient deze geheim te houden. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit voor de hiervoor beschreven doelen noodzakelijk is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden aan de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel verstrekt. Voorts kan Eurogroei Films uw gegevens gebruiken voor het aanbieden van nieuwe proposities. 5. Ondergetekende zal het verschuldigde bedrag voor het aantal Participaties binnen tien werkdagen na bevestiging van gunning van de Participaties overmaken op bankrekeningnummer NL43ABNA0824306465 t.n.v. Stichting Trust EuroGroei. Ondergetekende schrijft zich onherroepelijk in en verbindt zich hierbij om, zodra hij bericht heeft ontvangen van gunning van genoemde Participaties, het verschuldigde bedrag binnen tien werkdagen na bericht van gunning te voldoen op het in de bevestigingsbrief vermelde bankrekeningnummer. Ondergetekende verklaart zich voorts akkoord met toetreding van Source Investments B.V. tot de Maatschap, ook in een eventueel later stadium. Ondergetekende verleent onherroepelijk volmacht aan Keizersvrouwen Production B.V. om voor en namens ondergetekende over te gaan tot het ondertekenen van een akte tot het aangaan van een stille maatschap en toetreding tot die maatschap één en ander conform Bijlage 1 van het Prospectus en voorts alle documenten te tekenen en alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig mochten blijken voor het aangaan van en toetreden van ondergetekende tot de Maatschap. Ondergetekende verleent onherroepelijk volmacht aan Keizersvrouwen Production B.V. om mede voor en namens ondergetekende de hierna te noemen (rechts)handelingen te verrichten: 1. het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 van de Maatschapsovereenkomst; 2. het aangaan van overeenkomsten en verplichtingen betreffende de ontwikkeling, financiering, productie en exploitatie van KEIZERSVROUWEN; 3. het verkopen en leveren van aan de Maatschap toekomende rechten op de Serie aan Keizersvrouwen Production B.V. of een derde in het kader van de staking van de activiteiten van de Maatschap. Ondergetekende verklaart zich voorts gebonden aan reeds door en/ of ten behoeve van de Maatschap afgesloten overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, financiering, productie en exploitatie van KEIZERSVROUWEN, waaraan hij voor zover nodig alsnog rechtstreeks gebonden zal worden.

Deelname is mogelijk in participaties van € 5.000. Geen emissiekosten. Let op. Beperkt aantal participaties!

INSCHRIJVING:

0,00 €
Click or drag a file to this area to upload.
U kunt hier een ondertekende kopie uploaden die na inzage zal worden vernietigd
Keizersvrouwen Production B.V. behoudt zich nadrukkelijk het recht van gunning voor. De bankrekening die de Participant gebruikt om het verschuldigde bedrag ter inschrijving te betalen, zal tevens worden gebruikt om de te verdelen exploitatie-opbrengsten op te storten.
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.
* verplichte invulvakken

Belastingvriendelijk investeren in de serie Keizersvrouwen
Kernpunten:

  • Deelname vanaf € 10.000
  • Verwachte Looptijd, 30 maanden
  • 16,0% jaarlijks rendement in het LOW-MEDIUM scenario (tegen 51,95% IB-tarief)
  • Hoge fiscale aftrekpost
  • Financiering zekergesteld. Het project vindt met 100% zekerheid doorgang

Propositie

In samenwerking met Rinkel Film en Hubbub Media biedt EuroGroei Films investeerders de mogelijkheid op een fiscaal vriendelijke wijze deel te nemen in een 10-delige serie met internationale allure en met een aantrekkelijk commercieel rendement.

Het totale budget voor de serie bedraagt ca. € 6,4 miljoen, waarvan € 5.1 miljoen wordt besteed in Nederland en het overige deel in België en Kroatië.

Met KEIZERSVROUWEN bieden we voor de állereerste keer de mogelijkheid om te investeren in de productie van een Nederlandse high-budget serie.

De emissie bedraagt € 885.000.

Rendement

De rendementen bestaan uit een combinatie van de opbrengst uit exploitatie van KEIZERSVROUWEN, de eventuele opbrengt uit verkoop van de rechten op KEIZERSVROUWEN, en de fiscale besparing (tegen 51,95% IB-tarief).

Het geschatte rendement bedraagt 16,0% per jaar in het LOW-MEDIUM-scenario (bij een exploitatie-opbrengst van ca. € 2,3 miljoen) en kan oplopen tot wel 21,4% in het HIGH-scenario.

Bovenvermelde rendementen zijn gebaseerd op de verkoop inschattingen van Dutch FilmWorks. Dutch FilmWorks, als toonaangevend distributeur in de Benelux, heeft zijn inschatting gebaseerd op recente (wereldwijde) verkopen van vergelijkbare series. Naast de cijfers van DFW, zijn estimates verkregen van STUDIOCANAL TV GmbH en Beta Film GmbH, twee grote internationale partijen.