Inschrijfformulier

Voor deelname in de maatschap ten behoeve van de productie van SINGEL 39 (hierna de Maatschap).

Om in te schrijven op twee of meer Participaties ad e 5.000 dient u dit formulier na invulling, parafering per pagina en ondertekening samen met een getekende goed leesbare kopie legitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) per post te zenden aan:

Molenstraat Producties B.V. p/a EUROGROEI FILMS B.V., Antwoordnummer 60627, 5000 WB TILBURG.
Indien mogelijk verzoeken wij u dit formulier ook te scannen en mailen naar info@eurogroeifilms.nl of te faxen naar 013-5430948.

De inschrijvingsperiode is geopend op 9 november 2017. Inschrijving blijft mogelijk tot 29 december 2017 17:00 uur of zoveel eerder of later als de inschrijving wordt gesloten. Inschrijvingen zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld.

Molenstraat Producties B.V. gaat ervan uit dat u kennis hebt genomen van de volledige inhoud van het Prospectus vastgesteld op 9 november 2017 inclusief Bijlagen, alvorens dit formulier te ondertekenen. Wij raden u uitdrukkelijk aan uw individuele situatie met uw eigen (belasting)adviseur door te nemen en advies in te winnen over de (juridische en fiscale) aspecten van participeren in de Maatschap.

1. Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van de Maatschap.
Ondergetekende is zich bewust dat zijn/haar deelname in de Maatschap geëffectueerd wordt door een daartoe strekkend besluit van de vergadering van vennoten dat aan ondergetekende schriftelijk zal worden meegedeeld.

2. Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met – en draagt u zorg voor inschrijving als maat in de Maatschap bij de Kamer van Koophandel

3. Molenstraat Producties B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen:
a. inschrijvingen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen;
b. de inschrijftermijn eerder te sluiten of te verlengen;
c. geheel of gedeeltelijk af te zien van plaatsing van Participaties in de Maatschap.

4. Op de verstrekte persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Een deel van de verstrekte persoonsgegevens (uw volledige naam en woonplaats) zal worden vermeld op een lijst van participanten in de Maatschap die wordt verstrekt aan alle participanten in de Maatschap. Ondergetekende zal de hem/haar toegezonden lijst, inclusief de daarop vermelde afzonderlijke persoonsgegevens voor geen ander doel gebruiken dan in verband met de activiteiten van de Maatschap. Molenstraat Producties B.V. zal de gegevens eveneens slechts gebruiken in verband met de uitvoering van de Maatschapsovereenkomst, in dat verband kunnen de gegevens worden verstrekt aan derden.

5. Ondergetekende zal het verschuldigde bedrag voor het aantal Participaties binnen tien werkdagen na bevestiging van gunning van de Participaties overmaken op bankrekeningnummer NL09SNSB0871585057 t.n.v. Stichting Trust EuroGroei.

Ondergetekende schrijft zich onherroepelijk in en verbindt zich hierbij om, zodra hij bericht heeft ontvangen van gunning van genoemde Participaties, het verschuldigde bedrag binnen tien werkdagen na bericht van gunning te voldoen op het in de bevestigingsbrief vermelde bankrekeningnummer.

Ondergetekende verleent onherroepelijk volmacht aan Molenstraat Producties B.V. om voor en namens ondergetekende over te gaan tot het ondertekenen van een akte tot het aangaan van een stille maatschap en toetreding tot die maatschap één en ander conform Bijlage 1 van het Prospectus en voorts alle documenten te tekenen en alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig mochten blijken voor het aangaan van en toetreden van ondergetekende tot de Maatschap.

Ondergetekende verleent onherroepelijk volmacht aan Molenstraat Producties B.V. om mede voor en namens ondergetekende de hierna te noemen (rechts)handelingen te verrichten:

1. het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 van de Maatschapsovereenkomst;

2. het aangaan van overeenkomsten en verplichtingen betreffende de ontwikkeling, financiering, productie en exploitatie van SINGEL 39;

3. het verkopen en leveren van aan de Maatschap toekomende filmrechten aan Molenstraat Producties B.V. of een derde in het kader van de staking van de activiteiten van de Maatschap.

Ondergetekende verklaart zich voorts gebonden aan reeds door en/ of ten behoeve van de Maatschap afgesloten overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, financiering, productie en exploitatie van SINGEL 39, waaraan hij voor zover nodig alsnog rechtstreeks gebonden zal worden.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.